RYCHLÁ REZERVACE

Provozní řád : Penzion U dvojice,  Olešná 24, 592 31 Nové Město na Moravě

 

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách penzionu U dvojice (dále jen penzion) je vydán tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách penzionu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory penzionu navštěvují.

 

Tento Provozní řád je vydáván i jako součást prevence rizik v penzionu, dle ustanovení §102 Zákoníku práce.

 

A. Provozovatel a poskytované služby

Provozovatel: U dvojice s.r.o., provozovna Olešná 24, Nové Město na Moravě

telefon: +420 776 260 580

IČ: 03542751 Odpovědná osoba: Josef Uhlíř

 

Rozsah služeb

- penzion s trvalým provozem ubytovacích služeb

- stravovací služby pro ubytované hosty

- restaurační služby v prostorech restaurace a baru pro ubytované hosty i ostatní návštěvníky

 penzionu.

 

B. Ubytovací služby

- Host je povinen při ubytování vyplnit ubytovací kartu a na vyzvání originál dokladem údaje na kartě doložit. Podpisem na ubytovací kartě je současně uzavřena i smlouva o ubytování, která se řídí níže uvedenými podmínkami.

- Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí tento provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas. Totéž potvrzuje svým podpisem na ubytovací kartě.

- Host je povinen být ohleduplný vůči jiným spolu-bydlícím, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu. V případě hrubého porušení, má provozovatel penzionu,právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté ubytovací a stravovací služby.

- Host při příjezdu obdrží klíč od pokoje a druhý klíč, který slouží k odemykání dveří hlavního vchodu do penzionu.  Host je povinen hlavní vstup do penzionu VŽY zamykat. Jinak je zodpovědný za škody,které budou způsobeny vniknutím nepovolaných osob do prostor penzionu. Host na vyžádání obdrží druhou sadu klíčů.

- Vzhledem k zaměření ubytování je v ubytovací části stanoven noční klid po dobu od 22.00 do 7.00 hodin.

- V ubytovacích prostorách penzionu (na pokojích) je vyžadováno používání domácí obuvi.

- Venkovní obuv je buď odkládána v botníku před schodištěm do ubytovací části penzionu, nebo po důkladném očistění před vstupem na schodiště, odkládána přímo na pokojích a to bezprostředně po vstupu do pokoje. Zakazuje se používat venkovní obuv při vstupech do mezonetových částí pokojů.

- Speciální obuv jako lyžařská sjezdová a cyklistická se speciálními pedálovými úchyty je odkládána vždy před schodištěm 

- Rozměrná sportovní vybavení, zejména lyže a jízdní kola, není bez předchozího souhlasu provozovatele dovoleno vnášet na pokoje. K jejich uskladnění slouží uzamykatelná místnost se vstupem z vnitřního dvora penzionu. 

- Na pokojích je zakázáno přemísťování nábytku bez předchozího souhlasu provozovatel a používání nábytku k jiným účelům, než je určen

- Požádá-li host o prodloužení ubytování, může být přemístěn na jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

- Host je oprávněn přijímat na pokoji návštěvy (v penzionu neubytované osoby) pouze po předchozím souhlasu provozovatele

- Zvířata je možné umístit na pokoje pouze po předchozím souhlasu provozovatele

- Rezervační a storno poplatky jsou upraveny na ubytovacím poukazu.

.

 

 

C. Stravovací služby

- Penzion poskytuje stravovací služby pro ubytované hosty, v rozsahu snídaně, polopenze a plné penze.

- Stravovací služby jsou poskytovány v restauraci penzionu. Odnášení pokrmů z jídelny a jejich konzumace na pokoji je povolena pouze v odůvodněných případech a pouze se souhlasem  provozovatele

- Snídaně se podává od 8:00 do 9:15, oběd dle dohody, nebo provozní doby restaurace, večeře v 19:00 hod. V odůvodněných případech a po předchozí domluvě je možný výdej jídel i v jinou dobu.

- Stoly v restauraci jsou pro ubytované rezervovány vždy nejméně 15 minut před časem podávání stravy

- Za připravenou, ale neodebranou stravu není poskytována finanční náhrada

- V prostorech restaurace se podávají jídla,teplé i studené nápoje jak pro ubytované hosty, tak pro ostatní návštěvníky restaurace.

- Zásobování pitnou vodou v celém objektu je z městského vodovodního řadu.

 

D. Odpovědnost za škody

- Na počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození pokoje, nebo jiného zařízení penzionu, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu. 

- Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě penzionem doložené pořizovací ceny.

- Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení penzionu ve společných prostorách (jídelna, vestibul, restaurace, chodby, venkovní zařízení,wellness   atd.)

- Při takovém poškození maleb, kdy by lokální přemalování znehodnotilo vzhled pokoje, host uhradí kompletní vymalování příslušné stěny, případně podle rozsahu poškození i celé místnosti

- Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním neohrazeném pozemku před budovou penzionu. Provozovatel penzionu nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech. Penzion neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorech penzion.

 

E. Bezpečnostní pravidla a opatření

- Pohyb v penzionu, v jeho okolí a používání cvičebních a zábavných zařízení je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti,  na mokrém povrchu a úrazu elektrickým proudem.

- Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken,nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty.

- V zimním období výslovně upozorňujeme na padající sníh ze střech, ať již vně tak i uvnitř objektu. Nezdržujte se v těchto prostorech a dbejte, aby se zde nepohybovaly děti.

- Host nesmí v prostorách penzionu přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy. Toto neplatí pro lovecké zbraně pro držitele příslušných oprávnění. Provozovatel musí být o tomto informován.

- Host nesmí rozdělávat bez souhlasu provozovatele oheň.

- Restaurace a další technická zázemí penzionu jsou v době nočního klidu 22:00 - 7:00 chráněny elektronickým zabezpečovacím systémem a je tedy nutno respektovat zákaz vstupu do těchto prostor v určené noční době.

- Lékárnička je umístěna v provozní kanceláři penzionu a bude poskytnuta na vyžádání.

 

F. Protipožární pravidla a protipožární opatření, kouření.

- Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny ve vestibulu penzionu.

- Penzion je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Porušení tohoto zákazu je pokutováno částkou 1000,- Kč a to za každý jednotlivý přestupek. V případě zjištění, že zákaz porušil host na pokoji, budou  následně zajištěna opatření k uvedení pokoje do původního stavu a práce, případně náklady za neobyvatelnost pokoje budu hostovi dány k úhradě v plné výši. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě před hlavním vchodem do penzionu a na vyhrazeném místě na venkovním dvoře uvnitř objektu.  Nedopalky je nutno umisťovat do příslušných nádob.

- V celém penzionu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm

- Na pokojích a chodbách je důrazně zakázáno používání vlastních elektrických nebo plynových spotřebičů s výjimkou hygienických zařízení a přenosných počítačů. Absolutní zákaz se týká zejména varných a topných spotřebičů, které nejsou součástí ubytovací jednotky. 

- V případě požáru jsou v objektu viditelně označeny únikové cesty a označení směru únikových východů, součástí vybavení vybraných pokojů a společenských prostor je instalace zařízení autonomní detekce a signalizace- poplachový hlásič kouře.

- V případě hostem zaviněné aktivace požárního poplachového systému host uhradí vzniklé náklady případného výjezdu Hasičského záchranného sboru

- Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji a požárním hydrantem. Všemi instalovanými přenosnými hasícími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem. Vodou z požárních vodními hydrantů je hašení zařízení pod elektrickým proudem zakázáno.

- Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí..), bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.