Online REZERVACE

Provozní řád : Penzion U dvojice,  Olešná 24, 592 31 Nové Město na Moravě 

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách penzionu U dvojice (dále jen penzion) je vydán tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách penzionu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory penzionu navštěvují.

Tento Provozní řád je vydáván i jako součást prevence rizik v penzionu, dle ustanovení §102 Zákoníku práce.

 

A. Provozovatel a poskytované služby

Provozovatel: U dvojice s.r.o., provozovna Olešná 24, Nové Město na Moravě

telefon: +420 776 260 580

IČ: 03542751 Odpovědná osoba: Josef Uhlíř

 

Rozsah služeb

- penzion s trvalým provozem ubytovacích služeb

- stravovací služby pro ubytované hosty

- restaurační služby v prostorech restaurace a baru pro ubytované hosty i ostatní návštěvníky

 penzionu.

 

B. Ubytovací služby

- Host je povinen při ubytování vyplnit ubytovací kartu a na vyzvání originál dokladem údaje na kartě doložit. Podpisem na ubytovací kartě je současně uzavřena i smlouva o ubytování, která se řídí níže uvedenými podmínkami.

- Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí tento provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas. Totéž potvrzuje svým podpisem na ubytovací kartě.

- Host je povinen být ohleduplný vůči jiným spolu-bydlícím, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu. V případě hrubého porušení, má provozovatel penzionu,právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté  stravovací služby a také ubytovací služby až do doby konce doby jeho rezervovaného pobytu.

- Host při příjezdu obdrží klíč od pokoje a čip, který slouží k odemykání dveří hlavního vchodu do penzionu.Host na vyžádání obdrží druhou sadu klíčů.

- Vzhledem k zaměření ubytování je v ubytovací části stanoven noční klid po dobu od 22.00 do 7.00 hodin.

- V ubytovacích prostorách penzionu (na pokojích) je vyžadováno používání domácí obuvi.

- Venkovní obuv je buď odkládána v botníku před schodištěm do ubytovací části penzionu, nebo po důkladném očistění před vstupem na schodiště, odkládána přímo na pokojích a to bezprostředně po vstupu do pokoje. Zakazuje se používat venkovní obuv při vstupech do mezonetových částí pokojů.

- Speciální obuv jako lyžařská sjezdová a cyklistická se speciálními pedálovými úchyty je zakázáno použít na dřevěném shodišti k pokojům.

- Rozměrná sportovní vybavení, zejména lyže a jízdní kola, není bez předchozího souhlasu provozovatele dovoleno vnášet na pokoje. K jejich uskladnění slouží uzamykatelná místnost se vstupem z vnitřního dvora penzionu. 

- Na pokojích je zakázáno přemísťování nábytku bez předchozího souhlasu provozovatel a používání nábytku k jiným účelům, než je určen

- Požádá-li host o prodloužení ubytování, může být přemístěn na jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

- Host je oprávněn přijímat na pokoji návštěvy (v penzionu neubytované osoby) pouze po předchozím souhlasu provozovatele

- Zvířata je možné umístit na pokoje pouze po předchozím souhlasu provozovatele

- Rezervační a storno poplatky jsou upraveny na ubytovacím poukazu.

C. Stravovací služby

- Penzion poskytuje stravovací služby pro ubytované hosty, v rozsahu snídaně, polopenze a plné penze.

- Stravovací služby jsou poskytovány v restauraci penzionu. Odnášení pokrmů z jídelny a jejich konzumace na pokoji je povolena pouze v odůvodněných případech a pouze se souhlasem  provozovatele

- Snídaně se podává od 8:00 do 9:30, v 10 hodin se restaurace uzavírá. Čas oběd dle dohody, nebo provozní doby restaurace, večeře v 19:00 hod. V odůvodněných případech a po předchozí domluvě je možný výdej jídel i v jinou dobu.

- Stoly v restauraci jsou pro ubytované rezervovány vždy nejméně 15 minut před časem podávání stravy

- Za připravenou, ale neodebranou stravu není poskytována finanční náhrada

- V prostorech restaurace se podávají jídla,teplé i studené nápoje jak pro ubytované hosty, tak pro ostatní návštěvníky restaurace.

- Zásobování pitnou vodou v celém objektu je z městského vodovodního řadu.

D. Odpovědnost za škody

- Na počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození pokoje, nebo jiného zařízení penzionu, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu. 

- Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě penzionem doložené pořizovací ceny nového zařízení, nebo jeho opravy.

- Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení penzionu ve společných prostorách (jídelna, vestibul, restaurace, chodby, venkovní zařízení,wellness   atd.)

- Při takovém poškození maleb, kdy by lokální přemalování znehodnotilo vzhled pokoje, host uhradí kompletní vymalování příslušné stěny, případně podle rozsahu poškození i celé místnosti

- Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním neohrazeném pozemku před budovou penzionu. Provozovatel penzionu nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech. Penzion neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorech penzion.

E. Bezpečnostní pravidla a opatření

- Pohyb v penzionu, v jeho okolí a používání cvičebních a zábavných zařízení je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti,  na mokrém povrchu a úrazu elektrickým proudem.

- Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken,nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty.

- V zimním období výslovně upozorňujeme na padající sníh ze střech, ať již vně tak i uvnitř objektu. Nezdržujte se v těchto prostorech a dbejte, aby se zde nepohybovaly děti.

- Host nesmí v prostorách penzionu přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy. Toto neplatí pro lovecké zbraně pro držitele příslušných oprávnění. Provozovatel musí být o tomto informován.

- Host nesmí rozdělávat bez souhlasu provozovatele oheň.

- Restaurace a další technická zázemí penzionu jsou v době nočního klidu 22:00 - 7:00 chráněny elektronickým zabezpečovacím systémem a je tedy nutno respektovat zákaz vstupu do těchto prostor v určené noční době.

- Lékárnička je umístěna v provozní kanceláři penzionu a bude poskytnuta na vyžádání.

 

F. Protipožární pravidla a protipožární opatření, kouření.

- Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny ve vestibulu penzionu.

- Penzion je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Porušení tohoto zákazu je pokutováno částkou 1000,- Kč a to za každý jednotlivý přestupek. V případě zjištění, že zákaz porušil host na pokoji, budou  následně zajištěna opatření k uvedení pokoje do původního stavu a práce, případně náklady za neobyvatelnost pokoje budu hostovi dány k úhradě v plné výši. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě před hlavním vchodem do penzionu a na vyhrazeném místě na venkovním dvoře uvnitř objektu.  Nedopalky je nutno umisťovat do příslušných nádob.

- V celém penzionu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm

- Na pokojích a chodbách je důrazně zakázáno používání vlastních elektrických nebo plynových spotřebičů s výjimkou hygienických zařízení a přenosných počítačů. Absolutní zákaz se týká zejména varných a topných spotřebičů, které nejsou součástí ubytovací jednotky. 

- V případě požáru jsou v objektu viditelně označeny únikové cesty a označení směru únikových východů, součástí vybavení vybraných pokojů a společenských prostor je instalace zařízení autonomní detekce a signalizace- poplachový hlásič kouře.

- V případě hostem zaviněné aktivace požárního poplachového systému host uhradí vzniklé náklady případného výjezdu Hasičského záchranného sboru

- Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji a požárním hydrantem. Všemi instalovanými přenosnými hasícími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem. Vodou z požárních vodními hydrantů je hašení zařízení pod elektrickým proudem zakázáno.

- Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí..), bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.